tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

Created with Webwave CMS

Copyright 2015 MS

Przedszkole Nr 2

w Augustowie

Głównymi celami zajęć jest przede wszystkim wzbogacenie wiadomości dzieci na temat zdrowego odżywiania się; wzbogacenie wiadomości dzieci na temat źródeł witamin; wyrabianie w dzieciach nawyku zdrowego odżywiania się: sięgania po owoce i warzywa, a także unikania nadmiaru słodyczy; aktywizowanie myślenia dzieci, rozwijanie umiejętności wnioskowania i porównywania; kształcenie mowy dzieci, wzbogacenie słownika wychowanków, kształcenie umiejętności poprawnego budowania zdań.

Zabawy ruchowe będą polegały na rozwijaniu i doskonaleniu ogólnej sprawności i wydajności organizmu dziecka poprzez różnorodne formy aktywności. Dzięki wykorzystaniu różnorodnego sprzętu sportowego możliwe będzie przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć, co wpłynie na lepszą integrację grupy. Zajęcia będą przygotowywały do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji oraz nabycia umiejętności rozładowywania napięć, emocji.

Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Zajęcia pobudzające podstawowe zmysły człowieka: węch, słuch, wzrok, dotyk, równowagę, smak.

Głównymi celami zajęć jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji kluczowych – zwłaszcza kompetencji przyrodniczych.

Realizacja projektu nr RPPD.09.01.00-20-0299/18 

pn. ,,Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych

 w Przedszkolu nr 2 w Augustowie” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zajęcia dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami, metodą terapeutyczną (Snoezelen) opierającą się na stymulacji polisensorycznej, czyli pobudzającą podstawowe zmysły człowieka: węch, słuch, wzrok, dotyk, równowagę, smak. Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie z ograniczonym dopływem światła dziennego wyposażone w różne urządzenia stymulujące zmysły.

Zajęcia rozwijające motorykę dużą i małą, koordynację wzrokowo-ruchową dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami

 

Terapia adresowana do dzieci wykazujących zaburzenia w zakresie funkcjonowania społecznego, która skupia się na kształtowaniu kompetencji społecznych, rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności interpersonalnych i współdziałania. Zajęcia dla dzieci odbywać się będą w 3 osobowej grupie. Celem spotkań jest: 

  • uczenie się umiejętności społecznych,

  • poprawa komunikacji między rówieśnikami,

  • eliminacja zachowań trudnych i niepożądanych,

  • nauka rozumienia i radzenia sobie z emocjami,

  • rozwijanie zainteresowań dziecka, wzmacnianie jego potencjału.

Spotkania odbyły się wspólnie

z rodzicem dziecka i dotyczyło:

Prawidłowego przygotowywania posiłków dla dziecka chorującego na cukrzycę. Właściwe dobieranie składników oraz wykorzystywanie tylko dozwolonych produktów stanowi najważniejszą zasadę w żywieniu cukrzyków. Zajęcia dodatkowe umożliwiły dziecku z niepełnosprawnością kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych odpowiednich do stwierdzonego deficytu.

Program zajęć został dobrany indywidualnie do potrzeb dziecka, zajęcia zostały przeprowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka objętego wsparciem.

Główne założenie Laboratorium to koncentracja – w jednym obszarze – pomieszczeń do symulacji różnych środowisk udzielania świadczeń zdrowotnych, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych obecnie technologii symulacji. Przede wszystkim w ramach laboratorium funkcjonują unikalne symulatory pacjenta (Human Patient Simulators) oraz pierwszy w Polsce symulator ambulansu, który najwierniej odwzorowuje środowisko pracy zespołu medycznego oraz kierującego pojazdem (wykreowane zostaje – wyłącznie na potrzeby kierującego pojazdem – wirtualne środowisko imitujące warunki drogowe, ruch uliczny, itp.). Zajęcia edukacyjne prowadzone w Laboratorium pozwolą nabyć nowe umiejętności. Zajęcia prowadzone w atrakcyjny sposób zwiększą siłę przekazu.