tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

Created with Webwave CMS

Copyright 2015 MS

Przedszkole Nr 2

w Augustowie

 

System nagród i kar stosowany w przedszkolu

Zatwierdzony w czerwcu 2010 r. przez Radę Rodziców i Radę pedagogiczną Przedszkola Nr 2 w Augustowie

 

Preferowane nagrody to:
 

a) pochwała słowna;

b) możliwość wybrania zabawki;

c) wręczenie naklejek, pieczątek;

d) przytulenie, pochwała, miłe słowo, czuły gest;

e) tablice z punktami za pozytywne zachowanie;

f) pierwszeństwo w parach;

g) pierwszeństwo zabawy na placu zabaw na wybranym przyrządzie;

h) prowadzenie zabawy.

 

Preferowane kary:

 

a) zakaz zabawy;

b) odebranie ulubionej zabawki;

c) usadzenie przy stoliku lub na „karnym krześle;

d) nagana słowna, upomnienie;

e) "czarne kropki” na tablicy za złe zachowanie.

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

 

Prawa i obowiązki przedszkolaka

 

1. dziecko przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

d) poszanowania jego godności osobistej;

e) poszanowania własności;

f) opieki i ochrony;

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

h) akceptacji jego osoby;

i) indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w Statucie §21;

j) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

k) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;

 

2.Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

a) szanować kolegów i wytwory ich pracy;

b) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

c) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

d) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

e) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

f) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

g) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikających z postawy respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

h) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.