1. Dziecko przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające

z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-dydaktycznego,

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

d) poszanowania jego godności osobistej;

e) poszanowania własności;

f) opieki i ochrony;

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

h) akceptacji jego osoby;

i) indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w Statucie §21;

j) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej

i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

k) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych.

 

 

 

2.Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

 

a) szanować kolegów i wytwory ich pracy;

b) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

c) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

d) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

e) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

f) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

g) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikających z postawy respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

h) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

Przedszkole Nr 2

w Augustowie

Copyright 2015 MS

Created with Webwave CMS

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08